LOVENE ER REVIDERT 1961, 1984, 1992, 2018 13. APRIL 2019 OG SIST 2. FEBRUAR 2021

1. hovedavdeling

§1

Korpsets navn Skansens Bataljon og dets formål er å samle gutter i godt kameratskap, samt å oppdra dem til veldisiplinerte gutter, som likedeles blir øvet i eksersis og idrett.

§2

Korpsets farge er rødt og grønt, og dets merke er det Norske Riksvåpen.

§3

Korpsets medlemmer er offiserer og menige. Offiserene har følgende rang: Sjef, 1. Kompanisjef, 2. Kompanisjef, Fanebærer, 2. Løytnant, 4. Løytnant, Tamburmajor, Bajonettsjef, 1. Faneoffiser, 2. Faneoffiser, 3. Faneoffiser, 4. Faneoffiser og Adjutant. Korpsets menige er soldater, tamburer, bajonettbærere, troppsjefer og hornblåsere

§4

Valg av sjef foregår senest 31. Desember, men den utredende sjef fungerer som rådsformann til de øvrige offiserer er valgt. Den nye sjef trer imidlertid inn i rådet som rådsmedlem.

§5

Valg av de øvrige offiserer foregår senest medio januar måned ved alminnelig stemmegivning av de fremmøtte offiserer fra foregående år. medlem av Skanseguttenes Forening deltar som observatør.

§6

Korpset består av to kompanier, hvert på to pelotonger. Sjefen bør sørge for at rekruttene blir jevnt fordelt i samtlige pelotonger samt at disse blir omtrent like store. For hvert kompani står en kompanisjef, for hver pelotong en løytnant, for tamburene en tamburmajor, for bajonettgarden en bajonettsjef og for fanegarden fanebæreren.

§7

Sjefen er korpsets leder og har øverste myndighet i alle kommandosaker. Sjefen har å forelegge et kort resymé av korpsets historie det året han har vært sjef. Etter et rådet har godkjent reyméet, skal det leveres i 2 eksemplarer til Skanseguttenes Forenings arkivar innen 31. Desember.

§8

Løytnantene fører nærmere oppsyn med soldatene under øvelsene, leverer regnskap over kontingenter og frammøte for sin pelotong til kassereren. Videre fører løytnantene oppsyn med buene som hver dag skal forevises og kontrolleres. Tamburmajoren leverer regnskap over kontingenter og frammøte for tamburene til kassereren. Han er også ansvarlig for at trommene behandles ordentlig og besørger dem satt i stand med rådets samtykke.

§9

Korpset ledes av et råd som består av: Sjef, kompanisjefer, løytnanter, fanebærer, tamburmajor, bajonettsjef, faneoffiserer og adjutant. Som formann fungerer sjefen.

§10

Rådet velger innen sin midte en sekretær, som utferdiger og oppbevarer korpsets skrivelser, samt fører referat fra rådsmøtene. Sekretæren sender også rundskriv og trykksaker, (5 eks. til Skanseguttenes Forenings arkivar). Protokoller og korrespondansemapper leveres til Skanseguttenes Forenings arkivar når de ikke brukes lengre.

§10 b)

Adjutanten fører referat fra korpsets samlings-dager.

§11

Rådet velger innen sin midte en kasserer, som fører korpsets regnskap og medlemsfortegnelse, samt innkrever kontigent med hjelp fra de øvrige offiserer. Regnskapsprotokoller med bilag og medlemsprotokoller leveres Skanseguttenes Forenings arkiver når de er utskrevet.

§11 b)

Regnskap og budsjett skal føres etter Skansens Bataljons offisersvalg. Det vil si det avsluttede regnskap fremlegges en av foreningens to revisorer senest 21 dager etter avholdt offisersvalg. Det vil si det avsluttede regnskap fremlegges en av foreningens to revisorer senest 21 dager etter avholdt offisersvalg.

§12

Rådet velger innen sin midte en materialforvalter som fører kontroll med korpsets eiendeler i samarbeid med Skanseguttenes Forenings materialforvalter.

§13

Rådet velger innen sin midte en flaggkommandør, som er ansvarlig for flagging.

§14

Rådet velger innen sin midte en representant til Skanseguttenes Forenings styre, fortrinnsvis sjefen.

§15

I korpsets samlingstid trer rådet sammen en gang ukentlig, men sjefen har også eller rett til å sammenkalle det når han finner det påkrevet. For at rådet skal være beslutningsdyktig må det være fremmøtt minst 2/3 av rådsmedlemmene.

§16

Fratar en offiser sin stilling , velger Rådet en ny i hans sted

§17

All publikasjon i Skansens Bataljons navn skal godkjennes av det gjeldene rådet før publisering.

§18

Etter en har blitt valgt som sjef for korpset kan en kun stille som sjef for en andre sesong, og må etter den sesongen forlate korpset som aktiv, og kan dermed ikke stille ved offisersvalg.

§18 b)

Dersom en sjef ikke blir valgt for en andre sesong må han deretter forlate korpset som aktiv, og kan dermed ikke stille ved offisersvalg eller et senere sjefsvalg.

2. hovedavdeling

§1

Den som ønsker å bli medlem av Skansens Bataljon, må henvende seg til en av offiserene, som med sjefens samtykke avgjør om vedkommende kan opptas.

§2

En soldat må i regelen være fylt 9 år for å bli opp-tatt. Ingen kan bli offiser som ikke tidligere har deltatt i korpsets øvelser uten at hele rådet stemmer for.

§3

Rådet fastsetter den kontingent som medlemmene skal betale. Rådsmedlemmer som ikke møter på rådsmøtene uten gyldig grunn, betaler en mulkt som fastsettes av Rådet.

§4

Den som ødelegger noen av korpsets eiendeler må betale reparasjonen.

§5

Går et medlem ut av Skansens Bataljon og over i et annet korps, må han foruten effekter også innlevere samtlige hederstegn og premier.

§6

Røyking og rusdrikk i korpsets uniform er forbudt.

3. hovedavdeling

§1

Hver soldat og troppsjef er ansvarlig for de effektene han har fått.

§2

Er en soldat borte mer enn to uker, skal løytnantene kontakte vedkommende soldat, og eventuelt ta vare på effektene.

§3

Er en soldat likegyldig og uforsiktig med sine effekter kan han utvises fra korpset.

§4

Effekter i daglig bruk eies og disponeres av korpset. Effektene kan imidlertid ikke avhendes uten at dette er vedtatt i Rådet og av generalforsamlingen i Skanseguttenes Forening – begge steder med 2/3 flertall. Uttalelse fra arkivaren skal på forhånd innhentes.

§5

Når effektene går ut av daglig bruk, skal disse uten vederlag overdras til Skanseguttenes Forening.

§6

Rådet har ansvar for at effektene oppbevares forsvarlig både i og utenfor sesongen. Feil og mangler meldes straks til materialforvalter i Skanseguttenes Forening.

4. hovedavdeling

§1

Korpset ekserserer minst en gang i uken i tiden mars, april, mai. Forøvrig kan korpset sammen-kalles når Rådet bestemmer det.

§2

Minst en søndag anvendes til utmarsj.

§3

En dag skal anvendes til oppvisning.

§4

22. Mai mønstrer korpset for å høytideligholde stiftelsesdagen, dersom Rådet ser dette som praktisk mulig. 

§5

I slutten av mai eller begynnelsen av juni slutter korpsets øvelser med landtur og avmønstring på Skansen. Under landoppholdet har offiserene vaktholdet.

§6

Landtursdagen utdeles “Skanseordenet” til de menige og offiserer som er verdige til det. For å få “Skanseordenen” må en ha vært med i Skansens Bataljon i minst 5 år og ha “Hederlig omtale”. “Hederlig” tildeles medlemmer som ikke har vært lenge nok med i korpset til å få orden.

§6 b)

Landtursdagen utdeles “Skanseordenet andre grad” til de menige og offiserer som er verdige til det. For å få “Skanseordenet andre grad” må en ha vært med i Skansens Bataljon i minst 10 år og ha “Hederlig omtale”.

§6 c)

Landtursdagen utdeles “Skanseordenet tredje grad” til de menige og offiserer som er verdige til det. For å få “Skanseordenet tredje grad” må en ha vært med i Skansens Bataljon i minst 15 år og ha “Hederlig omtale”.

§7

Landtursdagen utdeles “Sjefsorden” til avtroppende sjef. Sjefsorden er den høreste utmerkelsen som kan tildeles en aktiv, den kan kun tildeles en gang til samme person selv om mann er sjef flere sesonger.

§8

Korpsets høyeste utmerkelsestegn er “Helteborgvåpenet”, hvorav det hvert år ikke kan utdeles mer enn ett eksemplar. “Helteborg-våpenet” må bare tildeles en person som har nedlagt særlig fortjenstfult arbeid for korpset. Det kan også gies som gave til andre organisasjoner og korps som korpset har hatt mye samarbeid med, hvis Rådet enstemmig beslutter det.

§9

Lovendringer foretaes bare når 2/3 av råds-medlemmene stemmer for. Eventuelle lovendringer gjøres kjent for korpset.

Skroll til toppen